کسی که می پندارد تمامی ميوه ها زمانی می رسند که توت فرنگی ،از انگور هيچ نمی داند.