دوست داری

يه سوسک اينقدی  داشته باشی                                  

که من باشم

فقط قول بده

مثل گرت

جلوم آشغال نريزی

منم قول می دم

رو ديوارا راه نرم

اما

روزه مو نمی شکنم

چون هيچکس

از يه سوسک سياه

خوشش نمی آد

حتا اگه گرت

تما م

         آشغالای

                عالمو

                     جلوم بريزه. 

                  پاييز ۸۳